قیمت روز میوه و تره بار (یزد)

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

قیمت روز میوه و تره بار یزد

ردیف 

نام محصول  

دامنه قیمت گذاری

ردیف

نام محصول

دامنه قیمت گذاری

درجه۲

درجه۱

درجه۲

درجه۱

۱

آلبالو

۴۳

طالبی 

ٍ۱۰۰۰۰

۲

آلوزرد وشابلون

۴۴

طالبی ساوه

۱۵۰۰۰

۳

آلوقطره طلا

۴۵

شمام و ملون و گرمک

۴

آناناس

۴۶فلفل دلمه معمولی

۱۵۵۰۰

۵

انارشیرین معمولی

۴۷

فلفل دلمه گلخانه ای یزدی

              ۳۰۰۰۰

۶

انارشیرین ممتاز

۴۸

کاهو

۱۹۰۰۰

۷

۴۹

کاهو پیچ سالادی

۱۹۰۰۰

۸

انگور عکسری و خلیلی

۵۰

انواع کدومسمایی

۱۱۵۰۰

۹

انگور ریش بابا

۵۱

کدو حلوایی

تحت نظر

۱۰

انگور مشکی و رطبی

۵۲

کدو حلوایی صادراتی

تحت نظر

۱۱

بادمجان گلخانه ای یزدی

۲۵۰۰۰

۵۳

کلم بروکلی

۲۵۰۰۰

۱۲

بادمجان گلخانه ای بیرونی

۱۹۰۰۰

۵۴

کلم گل

۱۱۵۰۰

۱۳

بادمجان ابر کوهی

۱۲۰۰۰

۵۵

کلم قرمز

۸۵۰۰

۱۴

بادمجان معمولی

۱۲۰۰۰

۵۶

کلم برگ

۶۲۰۰

۱۵

بامیه

تحت نظر

۵۷

کیوی ممتاز

۱۶

باقلا یزدی

۲۳۰۰۰

۵۸

کیوی معمولی

۱۷

باقلا بیرونی

۱۵۵۰۰

۵۹

گلابی

نظر

۱۸

به

۸۰۰۰۰

۶۰

گوجه فرنگی گلخانه ای

۱۵۵۰۰

۱۹

پرتقال معمولی

۲۳۰۰۰

۶۱

گوجه فرنگی معمولی

۱۳۰۰۰

۲۰

پرتقال کوهستانی

۳۰۰۰۰۰۰

۶۲

گوجه فرنگی نو

۲۱

پرتقال واشنگتنی

۴۳۰۰۰

۶۳

۲۲

پرتقال مارسلین

۲۷۰۰۰۶۴

۲۳

پیاز زرد

۱۰۰۰۰

۶۵

۲۴

پیاز قرمز

۶۶

گریپ فروت قرمز

۳۰۰۰۰

۲۵

پیاز سفید

۱۳۰۰۰

۶۷

۲۶

خربزه

۶۸

لوبیا سبز

۳۰۰۰۰

۲۷

۶۹

لیموترش سفره ای

۶۰۰۰۰

۲۸

خیارسبز گلخانه ای  یزدی

۱۵۵۰۰

۷۰

لیموشیرین

۲۵۰۰۰

۲۹

خیارسبز

۱۳۰۰۰

۷۱

موزخارجی

۶۰۰۰۰

۳۰

خیارسبزمینی

۱۹۰۰۰

۷۲

موزایرانی

۳۱

انواع خیارسبزمعمولی

۱۵۵۰۰

۷۳

۳۲

خیار سبز رسمی

تحت نظر

۷۴

 نارنگی

۴۰۰۰۰

۳۳

چغندر

۷۵۰۰

۷۵

۳۴

سبزی خوردن

۱۹۰۰۰

۷۶

۳۵

سبزی خورشتی

۱۰۰۰۰

۷۷

۳۶

سیب درختی زرد

۷۸

۳۷

سیب درختی قرمز

۷۹

۳۸

سیب درختی ممتاز

۵۰۰۰۰

۸۰

هندوانه  نو دزفول

تحت نظر

۳۹

سیب گلاب

۸۱

 هندوانه 

۱۲۰۰۰

۴۰

سیب زمینی

۱۱۵۰۰

۴۱

سیر

نظر

۸۳

هویج

۱۰۰۰۰

۴۲

شلغم

۱۱۵۰۰

۸۴

منبع

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star