قیمت روز میوه و تره بار (اصفهان)

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

قیمت روز میوه و تره بار اصفهان

میوه جات

قیمت درجه ۱عنوانقیمت درجه ۲قیمت درجه ۱عنوان
۱۸۰۰۰۰آلوچهآلوچه
۱۱۰۰۰۰اناناساناناس
۵۰۰۰۰بهبه
۲۲۰۰۰پرتقال تامسون سبدیپرتقال تامسون سبدی
۳۵۰۰۰پرتقال تامسون شمال ۲ رگپرتقال تامسون شمال 2 رگ
۳۵۰۰۰پرتقال تامسون گنجیپرتقال تامسون گنجی
۳۵۰۰۰پرتقال تامسون کمالیپرتقال تامسون کمالی
۴۰۰۰۰پرتقال تو سرخپرتقال تو سرخ
۳۵۰۰۰پرتقال جنوبپرتقال جنوب
۲۵۰۰۰پرتقال کوهستانپرتقال کوهستان
۳۵۰۰۰پرتقال والنسیاپرتقال والنسیا
۵۰۰۰۰توت فرنگی جیرفتتوت فرنگی جیرفت
۱۴۰۰۰۰توت فرنگی شمالتوت فرنگی شمال
۱۱۰۰۰۰چاقالهچاقاله
۲۰۰۰۰خیار درختی شهرضاخیار درختی شهرضا
۱۷۰۰۰خیار بوته ایخیار بوته ای
۲۳۰۰۰خیار گلخانه ایخیار گلخانه ای
۳۰۰۰۰سیب سفید و قرمز سمیرمسیب سفید و قرمز سمیرم
۳۰۰۰۰گریپ فروتگریپ فروت
۱۸۰۰۰لیمو شیرین پلاستیک دارلیمو شیرین پلاستیک دار
۵۸۰۰۰موزموز
۶۲۰۰۰موز بزرگموز بزرگ
۵۶۰۰۰نارنگی بذر پاکستانینارنگی بذر پاکستانی
۹۰۰۰هندوانه اناناسی

سبزیجات

قیمت درجه ۲قیمت درجه ۱عنوانقیمت درجه ۲قیمت درجه ۱عنوان
۱۴۰۰۰بادمجان دلمه دزفولیبادمجان دلمه دزفولی
۱۴۰۰۰بادمجان قصری دزفولیبادمجان قصری دزفولی
۳۰۰۰۰بادمجان گلخانهبادمجان گلخانه
۱۳۰۰۰باقالا کرمانشاهباقالا کرمانشاه
۱۲۰۰۰۰بامیهبامیه
۴۰۰۰۰بروکلی گلخانهبروکلی گلخانه
۲۵۰۰۰بلال مکزیکیبلال مکزیکی
۱۲۰۰۰پیاز زردپیاز زرد
۱۵۰۰۰پیاز سفیدپیاز سفید
۴۰۰۰۰تره فرنگیتره فرنگی
۱۰۰۰۰چغندر(لبو)چغندر(لبو)
۲۰۰۰۰خیار درختی یزدیخیار درختی یزدی
۸۰۰۰۰زنجبیلزنجبیل
۱۶۰۰۰سبزی خوردنسبزی خوردن
۹۰۰۰سبزی خورشتیسبزی خورشتی
۱۰۰۰۰۰سیر خشکسیر خشک
۱۰۰۰۰سیب زمینی گونیسیب زمینی گونی
۲۵۰۰۰سیب سفید و قرمز ارومیهسیب سفید و قرمز ارومیه
۳۰۰۰۰طالبی ساوهطالبی ساوه
۴۰۰۰۰فلفل دلمه ای رنگیفلفل دلمه ای رنگی
۲۶۰۰۰فلفل دلمه سبزفلفل دلمه سبز
۸۰۰۰۰قارچ فله ایقارچ فله ای
۳۰۰۰۰قلفل ریز تندقلفل ریز تند
۱۰۰۰۰قمریقمری
۱۰۰۰۰کاهو پیچ پاک کردهکاهو پیچ پاک کرده
۹۰۰۰کاهو معمولیکاهو معمولی
۱۸۵۰۰کدو خورشتیکدو خورشتی
۱۰۰۰۰کرفسکرفس
۵۰۰۰کلم سفیدکلم سفید
۶۰۰۰کلم قرمزکلم قرمز
۳۳۰۰۰گرمکگرمک
۲۰۰۰۰گل کلمگل کلم
۱۳۰۰۰گوجه پی اسگوجه پی اس
۷۰۰۰۰گوجه زیتونیگوجه زیتونی
۱۶۰۰۰گوجه گلخانه ایگوجه گلخانه ای
۹۰۰۰گوجه معمولیگوجه معمولی
۳۸۰۰۰لوبیا سبزلوبیا سبز
۱۴۰۰۰۰لیمو ترش خارگیرلیمو ترش خارگیر
۱۶۰۰۰۰لیمو ترش ریزلیمو ترش ریز
۳۵۰۰۰نارنجنارنج
۳۵۰۰۰نخودنخود
۴۰۰۰۰کیویکیوی

منبع

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star