قیمت روز میوه و تره بار (اصفهان)

۲ خرداد ۱۳۹۶

قیمت روز میوه و تره بار اصفهان

 

قیمت درجه ۲قیمت درجه ۱عنوانقیمت درجه ۲قیمت درجه ۱عنوان
۹۰۰۰با دمجان دلمهبا دمجان دلمه
۹۵۰۰بادمجان قصریبادمجان قصری
۲۳۰۰۰بادمجان گلخانهبادمجان گلخانه
۱۶۰۰۰باقالاباقالا
۲۵۰۰۰بالنگبالنگ
۱۰۰۰۰۰بامیه ریز باربامیه ریز بار
۸۰۰۰۰برگ موبرگ مو
۲۵۰۰۰بروکلیبروکلی
۱۴۰۰۰پیاز زردپیاز زرد
۲۳۰۰۰پیاز سفیدپیاز سفید
۷۰۰۰۰تره فرنگیتره فرنگی
۲۵۰۰۰خیار اصلاحیخیار اصلاحی
۱۵۰۰۰خیار درختی اصفهانخیار درختی اصفهان
۱۸۰۰۰خیار درختی شهرضاخیار درختی شهرضا
۱۵۰۰۰خیار درختی یزدیخیار درختی یزدی
۴۰۰۰۰ریواسریواس
۶۰۰۰۰زنجبیلزنجبیل
۱۸۰۰۰سبزی خوردنسبزی خوردن
۱۱۰۰۰سبزی خورشتیسبزی خورشتی
۱۵۰۰۰سیب زمینی نوسیب زمینی نو
۸۰۰۰۰سیر خشکسیر خشک
۳۰۰۰۰طالبی ساوهطالبی ساوه
۲۶۰۰۰طالبی شاه آبادیطالبی شاه آبادی
۴۰۰۰۰فلفل دلمه ای رنگیفلفل دلمه ای رنگی
۲۳۰۰۰فلفل دلمه سبزفلفل دلمه سبز
۲۵۰۰۰فلفل ریزفلفل ریز
۶۵۰۰۰قارچ فله ای صدفیقارچ فله ای صدفی
۱۷۰۰۰قمریقمری
۶۰۰۰کاهو پیچ پاک کردهکاهو پیچ پاک کرده
۷۰۰۰کاهو معمولیکاهو معمولی
۱۰۰۰۰کرفسکرفس
۶۰۰۰کلم سفیدکلم سفید
۶۰۰۰کلم قرمزکلم قرمز
۲۵۰۰۰کنگرکنگر
۲۵۰۰۰گل کلمگل کلم
۳۵۰۰۰گوجه پی اسگوجه پی اس
۵۵۰۰۰گوجه درختیگوجه درختی
۴۰۰۰۰گوجه زیتونیگوجه زیتونی
۳۲۰۰۰گوجه زیتونی معمولیگوجه زیتونی معمولی
۱۴۰۰۰۰لیمو ترش ریزلیمو ترش ریز
۳۰۰۰۰نارنجنارنج
۳۶۰۰۰نخود سبزنخود سبز
۱۷۰۰۰هندوانه خطیهندوانه خطی
۱۷۰۰۰هندوانه سبزهندوانه سبز
۶۰۰۰هویجهویج


منبع

 

Summary
Review Date
Author Rating
51star1star1star1star1star